sabghi 1402 شهریور 17 شعر

آبان ماندگار

Blog image

هشتمین ماه از سال ۱۴۰۱ یعنی آبان در تاریخ مردم این سرزمین ماندگار شد. مردم سرزمین عزیز من ایران در همه تاریخ نشان داده اند که در پی خواسته های خود هستند و همیشه می توانند خود را به سمت تعالی هدایت کنند.

عجب ماهی است آبان
پر از جوش و هیاهو
پر از امید و ایمان
پر از نام آوران ثبت دوران
عجیب است اینکه در ماهی ز پاییز
به وقت خواب یک ریز
زمان افت و خیزان شباویز
به ناگه این همه سرو تنومند
به یکجا سر زده از قلب ایران
نهال تازه و جان جوانی
شجاعت های پررنگ جهانی
دلی آرام و روحی در ترقص
تفکر، زندگی، شاداب انفس
زن و آزادگی در زندگانی
همه گردیده یک جا در جوانی
من فرتوت و کهنه با همه ناز
بگردم دور آن دل های با ساز
در این پاییز دل هامان غمین است
برای برگ ریزان جوانان
برای زندگی در قعر زندان
برای دلهره بین جوانان
برای اشک آن بابا و مامان
برای آن قدم ها پشت دیوار
برای یک خبر از آن برادر
برای ناله و غم های خواهر
برای سردی قلب کلانتر
برای آن تفنگ دست سرباز
برای آن بدن با آن همه زخم
دلم شاد است در عین غمینی
برای نور زیبای جوانی

برای این همه امید و خواهش
برای ثبت دوران نگینی
برای دیدن آینده ای نو
برای بودن و همراهی تو
منم آبانی ام اما از این پس
دگر جشنم بود با یاد آنها

۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱
ساعت ۲۲:۳۰