sabghi 1401 آبان 06 شعر

سرخی من از تو

Blog image

شعر سرخی من از تو برعکس معنی اصلی این مثل، معنی متضاد متبادر می کند. دیگر دادن سرخی رو به دیگران یک ارزش نیست. در این روزها ما از شنیدن خبرهای ناگوار گونه ای سرخ پیدا می کنیم و سری غمین و دلی شکسته.

در درونم نفرتی پنهان شده
روی رویم مطبخی بر پا شده
از نفیر ناله های مرد و زن
روی چون زردم شرارستان شده
هر زمانی را که بیرون می رود گل دخترم
تا بیاید در درونم محشری برپا شده
نوگلان و دلبران و خوب رویان و بتان
هر دمی در کوچه ای و معبری پر وا شده
این که می بینی ز جانم می رود هر بار عمر
آتشی بر دل زده کو اینچنین غوغا شده
می رود هر دم دلم با دلبران و رفتگان
باز می گردد به همراه غم نا وا شده
ای خدا تا چند بهر ما فرستادی عذاب
بهر این نامردمان بی خدای گمشده
یک دو روزی را بده شادی به این اهل امید
تا ببینند نوگلی از آن گلان پی شده

چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ – بلو – ترکیه