sabghi 1402 شهریور 18 شعر

زن زندگی آزادی

Blog image

شعر زن زندگی آزادی نگاه من به چگونگی احساس یک فرد از لحظه شکل گیری زندگی است تا خود زندگی. و همینطور بزرگی و عظمت یک زن بعنوان مادر و لزوم بزرگداشت وی.

زندگی شکل گرفت
در فضایی تاریک
در محیطی تنها
همره آوایی با صدایی زیبا
ساده اما پر جان
چون دو طبلک در گوش

زندگی آغاز شد
با همان تاب و تپش
با صدای زنی زیبا و نجیب
با دو چشم پر امید و صفا

زندگی شکل گرفت
با تنی گرم و وجودی پر عشق
همره یک زنی از جنس بلور
عطر و طعمی به بلندای بهشت
با کمی فاصله از آن تیک تاک

زندگی ساز گرفت
آن دمی را که نخستین حرفش
با سماجت برخواست
بشد از کام برون
با نوای “بابا” !

زندگی حرکت خود را پی زد
دست در دست زنی از رویا
پا به پا با قد من !
یک قدم کافی بود
تا که دنیای زنی نیک سرشت
زیر و رو گردد و صد حیف که من
دور گشتم ز صدای آن جان! (صدای قلب مادر قبل از بدنیا آمدن)

زندگی شیرین شد
چونکه آن کودک نوخواسته پا
برگرفت از دنیا
خاطراتی نیکو
از پری گونه ای از جنس خدا (مادر)

زندگی روشن شد
گره هایش یک یک
باز شد با کمک ذهن و کلام و حرفی
از تن آن یک زن

زندگی عشق گرفت
انتخابی که همان یک زن کرد
با هزاران خواهش
بهر همراهی یک زن جز خود
ز برای نفس و آرامش
در مسیری دیگر

زندگی داد به آن کودک فرخ پیکر
کودکانی دیگر
باز آن زن اما
شد دوباره مادر
اینک اما دیگر
با تنی خسته و مویی روشن
همره نام و نشانی تازه
ز بزرگی و عزیزی با هم

زندگی نیمه راه
هر چه آورد برای کودک
همه را یکجا برد
به ته دره ای از خاک سیاه
آن زمانی که دگر آن زن را
آن صدای تپش قلبش را
آن صبوری تن پاکش را
آن نگاه و هنر نرمش را
همه را با هم برد

هر زمانی آن زن
مادرم
دنیایم
دلبرم
رویایم
کودکش را که من خسته و بی جان بودم
دید اما نگهش
دور ماند از تن و رویای خودش
تا دهد بر من و بر هم عهدان
زندگی های پر از شادابی
مادر من آن زن
زندگی داد به من
همره آزادی

حیف آن کودک و آن سرپیچی
آن تمامیت و آن یک رنگی
آن همه درس و کلاس و شادی
همه چی داشت ولی یاد نداد
بر من سرخوش از شادابی
تا بگیرم در ذهن
تا ببینم در چشم
تا نویسم بر قلب
با خطی خوش از زر
یادمانی ز برای مادر
ز برای زن و آن جانبازی
از بزرگی و غم و خوشحالی
نبود هیچ شعاری جز این
بهترین درس بزرگ و شادی
با صدایی از دل
همره زیبایی
این شعار خالی
جمله ای نا موزون
پر از دارایی
تا بماند در سر
یاد ایام خجالت بر مرد
جمله اما این است:
زن
زندگی
آزادی

پنجم آذر – ساعت ۲۴ – فردیس