sabghi 1402 شهریور 18 شعر

حال ایران ابری است

Blog image

حال ایران ابری است و امان از این روزها دردناک و البته زیبا. نمایانگر حال بد تک تک مردمان این سرزمین با هر نگاه و مسلکی است. اتفاقات عجیبی در شرف است و همه نگرانند.

حال ایران ابری، دل من پر خون است
دل و دستم خالی، روح من ویرون است
ابر ایران امروز در دلش خون دارد
دل من هم چون ابر واله و غمگین است
شده این ابر کنون پر ز خون جانان
آه! ایران
امروز کفنش رنگین است
ابرها می بارند گاه با یک رگبار
دل میهن امروز بارشش سنگین است
عمر ابر کوتاه است با طلوع خورشید
دل ایران اما کهن و دیرین است
آن فرو دستی که عمر او چون ابر است
دل این بستان را در سیاهی برده است
بعد از این رگبارش، دگرش نیست وجود
دل ایران اما همچنان خورشید است

شعر پرواز عاشقانه مسعود صبغی حال ایران ابری

سی ام آبان فردیس – ساعت ۲۳