admin 1400 اردیبهشت 25 شعر

هدیه الهی

Blog image

زندگی آن وقتی زیباتر است بدون داشتن ادعا تنها عاشق واقعی باشی. من و محبوبه در زندگی بدون رنگ و لعاب دیگران با هم عالی زندگی کردیم. من ممنون این هدیه الهی هستم.

آن قبای پادشاهی را که دادندش به من
در بهار زندگانی هدیه کردندش به من
بود یک لطف الهی در مسیر زندگی
کرده است من را اسیر خود دلیل زندگی
اولین ماه خزان در چشم چون من واله ای
مهر ماه باشد که از اردیبهشت آورده اند