sabghi 1400 آبان 22 شعر

عشق خدایی

Blog image

عشق آن هم از نوع خدایی کلمه عجیبی هست مانند معنی خود عشق که برای هر کس متفاوته! از خداوند کریم که اولین عاشق و معشوق هست تا عشق ناخواسته فرزند به مادر!

عشق را دادند بر ما با دوصد جود و سخا
از بهشت آورده اند آن را فقط بهر شما
عشق اگر داریم بر کس ، قدر آن دانیم تا
تا خداوند کریم از ما نگیرد آن عطا
اینکه ما هم در وجود خود بدیدیم یک تپش
بهر آن کوشیم تا یکدل بمانیم با وفا
در وفای عشق آن بس که خداوند رحیم
خود قسم خورده است بر معشوق در هنگام زا
او قسم خورده است بر خود تا ببخشاید همی
هر کسی را هست در دل عشق والا مصطفی
من نگردم هرگز از عشقم در این دنیا جدا
تا که دارم در دلم عشق علی مرتضی

شعر عشق خدایی – مسعود صبغی