sabghi 1402 شهریور 18 شعر

خداوند رنگین کمان

Blog image

همه دیدیم که کیان با طراوت چگونه با گفتن بنام خداوند رنگین کمان آرزوهای بزرگ خود را مطرح کرد و چگونه بدنبال اینده ای پرکار و پر بار بود. اما حیف و صد حیف از این روزگار بی مروت.

بنام خداوند رنگین کمان
که تیر از کمان برد سوی کیان؟
در این مملکت هان که دارد امان
دلم پر ز خون است ظالم بدان

مرگ کیان پیر فلک ۱۰ ساله – ایده – ۲۶ آبان ۱۴۰۱