دل نوشته‌های من - Page 9 of 9 - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

چراغ دل

تو چراغ دل من باش که من زنده شوم بعد آن وقت که رفته است نفس از یادم