دل نوشته‌های من - مسعود صبغی

دل نوشته‌های من

شعر و عکس هایم
Blog Post

دام و رام

دام و رام همان شک به خود است. به شدت معتقدم که پیشینه آدم ها در آینده شان تأثیر گذار هست با…